سؤال زیاد

سؤال زیاد

جمع بین احادیثی که سوال زیاد را تمجید و مذمت می کنند

اگر گفته شود: امام على عليه السلام توصيه به كثرت سؤال كرد و فرمود : «دانش به دست نيايد جز با پنج چيز : نخستين آنها كثرت سؤال است . . .» و اين با احاديثى كه نسبت به كثرت سؤال مذمت دارد ، چگونه جمع مى شود؟ در پاسخ مى گوييم : نيكويى زياد پرسيدن مشروط است به اينكه زيان بخش و يا براى درمانده كردن نباشد ، بلكه از آن فايده اى حاصل آيد . از اين رو در صورتى كه يكى از شرطها را نداشته باشد ، پرسش ، زشت و كثرت آن ، زشت تر خواهد بود؛ از اينجا مى توان نتيجه گرفت ، احاديثى كه جوينده دانش را به پرسش ترغيب مى كند ، ناظر به پرسشهايى است كه واجد شرايط سه گانه باشد و رواياتى كه از پرسش يا فراوانى سؤال باز مى دارد ، ناظر به پرسشهايى است كه فاقد اين شرطها هستند و هيچ سودى در آنها نيست؛ همچنان كه علامه مجلسى در مرآة العقول به آن اشاره كرده است .