سخنی در باره وصیت نامه های مختلف امام حسین(ع)

سخنی در باره وصیت نامه های مختلف امام حسین(ع)

احادیثی را که در باره وصیت نامه های امام حسین علیه السلام اند ، به سه دسته می توان تقسیم کرد :...

احادیثی را که در باره وصیت نامه های امام حسین علیه السلام اند ، به سه دسته می توان تقسیم کرد :

دسته اوّل . احادیثی که می گویند امام حسین علیه السلام قبل از خروج از مدینه ، وصیت نامه و کتاب ها و سلاح ویژه ای را نزد اُمّ سلمه به امانت گذاشت تا در آینده ، به امامِ بعد از وی ، امام زین العابدین علیه السلام ، تحویل دهد .

دسته دوم . احادیثی که دلالت دارند امام حسین علیه السلام در آخرین ساعات زندگی ، وصیت نامه خود را به دختر بزرگش فاطمه داد تا به امامِ پس از وی ، منتقل نماید .

دسته سوم . حدیثی است که امام حسین علیه السلام ، خواهرش زینب را وصی خود کرده بود .

با تأمّل در این احادیث ، معلوم می شود که آنها با هم تعارضی ندارند و جمع میان آنها ، بدین سان است که امام حسین علیه السلام قبل از خروج از مدینه ، عمده آنچه را که میراث جدّ بزرگوار و پدر عزیزش بود ، همراه با وصیت نامه ویژه ای به اُمّ سلمه سپرد تا به واسطه او به امامانِ پس از وی منتقل شوند، و آخرین وصایای خود را در آخرین لحظات زندگی ، به فاطمه کبرا دخترش داد که به امام زین العابدین علیه السلام تحویل بدهد .

در مورد زینب علیهاالسلام نیز ظاهر روایت ، این است که امام حسین علیه السلام وصیت نامه خاصّی را تحویل او نداده ؛ بلکه او را تا مدّتی ، وصی خود قرار داده که مردم به جای مراجعه به امام زین العابدین علیه السلام به او مراجعه کنند، و این ، تدبیری حکیمانه برای حفظ امامِ بَعدی از شرّ زمامداران حاکم بود .

نکته دیگر ، این که می توان احتمال داد که امام حسین علیه السلام برای رعایت احتیاط ، چند نسخه از یک وصیت نامه را نزد چند نفر گذاشته تا وصیتش به طور حتم ، به امامانِ پس از وی انتقال یابد .