عبد اللّه بن حَوزه

عبد اللّه بن حَوزه

از دشمنان امام(ع) در روز عاشورا

هویت و حتّی نام دقیق وی و پدرش ، مشخّص نیست و منابع حدیثی و تاریخی، از او با نام های متفاوت یاد کرده اند ؛ امّا از آن جا که همه این نام ها ، گزارش یک جریان تاریخی اند ، معلوم می شود که مقصود همه آنها یکی است . ماجرای او چنین است که آمد و جلوی امام حسین علیه السلام ایستاد و امام علیه السلام را صدا زد و بی ادبانه گفت : [تو را] به آتش ، بشارت باد ! امام علیه السلام از نام او پرسیدند و چون معلوم گشت که نام او ابن حوزه است ، فرمود : «پروردگارا ! او را به سوی آتش بکشان» . در همین اثنا ، اسب او زمین خورد و سپس همین طور که پای او در رکاب بود ، اسب رم کرد و سر او را به زمین کوبید ، تا هلاک شد .