عبد اللّه بن عَزره خثعمی

عبد اللّه بن عَزره خثعمی

از دشمنان امام(ع) در عاشورا

عبد اللّه بن عَزْره خَثعَمی ، یکی از تیراندازان سپاه عمر بن سعد بود که جنایت های زیادی مرتکب شد . او قاتل جعفر بن عقیل است .[۱]و بنا به نقلی ، عبد الرحمان بن عقیل را نیز باپرتاب تیر به شهادت رساند . با قیام مختار، او فرار کرد و به مُصعَب ، پناهنده شد و مختار ، خانه اش را ویران نمود .

نام این شخص به گونه های دیگر نیز نقل شده است .


[۱]رواياتى، بِشر بن حوط همْدانى را قاتل جعفر بن عقيل معرّفى كرده اند .