عثمان بن خالد بن اُسَیر

عثمان بن خالد بن اُسَیر

از دشمنان امام(ع) در عاشورا

عثمان بن خالد بن اُسَیر دُهْمانی جُهَنی، از تیراندازان لشکر عمر بن سعد بود که به همراه بِشر بن سَوْط با پرتاب تیر ، به عبد الرحمان بن عقیل ، حمله کردند و او را کشتند و لباسش را به غارت بردند .

مختار ، در جریان قیامش دستور داد که آن دو را دستگیر کنند و پس از این که آن دو را کشتند، بدنشان را سوزاندند و پیش از سوزاندن، مانع دفنشان شد.

در برخی منابع ، او را به اسم های دیگری نیز نامیده اند .