مُرّة بن مُنقِذ بن نُعمان عبدی

مُرّة بن مُنقِذ بن نُعمان عبدی

از جنایتکاران عاشورا

مُرّة بن مُنقِذ بن نُعمان عبدی ، در جنگ جَمَل در سپاه امام علی علیه السلام بود ؛ امّا به تدریج، به صف دشمنان اهل بیت علیهم السلام پیوست و در حادثه کربلا، جزو سپاه عمر بن سعد بود. وی در شهادت علی اکبر علیه السلام ، پسر نیکوخصال و رشید امام حسین علیه السلام ، نقش اصلی را داشت . وقتی مُرّه ، شجاعت علی اکبر علیه السلام و مهارت و شمشیر زدنش را در جنگ دید، در جایی کمین کرد و از پشت ، با نیزه به او یورش آورد و دیگر دشمنان هم با شمشیرهایشان به او تاختند و او را به شهادت رساندند .

مُرّة بن مُنقِذ ، در جریان قیام مختار، در خانه اش محاصره شد ؛ امّا با یک نیزه و اسب ، از خانه بیرون آمد و خود را پس از درگیری با آنها، از محاصره رهانید و به مُصعَب بن زبیر پیوست. در این درگیری ، دست چپ او آسیب دید و فلج شد .