حل مسأله شرور از دیدگاه قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه‏ آزاد اسلامى تهران، مرکزى
سال دفاع : 1377

چکیده :

(6)
حل مسأله شرور از دیدگاه قرآن و حدیث

سدیفى

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه‏ آزاد اسلامى تهران، مرکزى
استاد راهنما: حجتى، سیدمحمدباقر
1377

بحث شرور پیشینه‏اى کهن و گستره‏اى فراخ دارد. از دیر باز میان متکلمان، فلاسفه و عرفا و دانشمندان‏ دیگر مطرح بوده‏ است. در آیات قرآن و روایات ‏معصومین (ع) نیز نصوص قابل توجهى در خصوص آن‏ به چشم مى‏خورد. در این پژوهش به بررسى این مسأله‏ در حوزۀقرآن و سنت پرداخته شده‏ است.

کلیدواژگان :