مأموريت حضرت علی(ع) در پرداخت خسارت هاى بنى جذيمه

مأموريت حضرت علی(ع) در پرداخت خسارت هاى بنى جذيمه

خالد خسارت های نابجا به بنی جذیمه زد و امام علی(ع) از سوی پیامبر(ص) برای جبران خسارت ماموریت یافت

پيامبر خدا ، پس از فتح مكّه ، خالد بن وليد را با گروهى براى دعوت قبيله بنى جذيمة بن عامر ، به سرزمين آنان گسيل داشت . وليد كه از آن قبيله ، كينه اى ديرين به دل داشت ، ستمكارانه ، تنى چند از آنان را كُشت و در اين ماجرا ، خسارت هايى به آنها وارد شد .

پيامبر خدا از اين جنايت ننگين ، بيزارى جست و به على عليه السلام مأموريت داد تا به ميان آنان رفته ، خسارت و خون بهاى افراد را به طور كامل بپردازد .

على عليه السلام ، اين مأموريت را در نهايت دقّت به انجام رساند و چون بازگشت ، پيامبر خدا ، كار على عليه السلام را بسى ستود و با جملاتى بلند و ارجمند ، بر جايگاه والاى وى در هدايت امّت و راهنمايى مسلمانان در آينده ، تأكيد كرد .