محل ملاقات عثمان بن حنیف با امام علی(ع)

محل ملاقات عثمان بن حنیف با امام علی(ع)

بيشتر منابع تاريخى به اين نكته اشاره دارند كه عثمان بن حنيف ، در منطقه ذو قار بر على عليه السلام وارد شد؛ ولى برخى منابع،دلالت دارند كه او در منطقه رَبَذه نزد امام عليه السلام رفت.

بيشتر منابع تاريخى به اين نكته اشاره دارند كه عثمان بن حنيف ، در منطقه ذو قار بر على عليه السلام وارد شد؛ ولى برخى منابع،دلالت دارند كه او در منطقه رَبَذه نزد امام عليه السلام رفت.

به نظر مى رسد كه سخن اوّل به واقعْ نزديك تر است؛ زيرا امام على عليه السلام در تعقيب جمليان بود و فاصله زيادى با آنان نداشت. با توجّه به اين كه امام عليه السلام از رَبَذه براى عثمان بن حنيفْ نامه اى نوشت و به وى خبر داد كه لشكر جمل به سوى بصره در حركت اند و با توجّه به دورى ربذه از بصره، بعيد مى نمايد كه امام عليه السلام در ربذه بيش از يك ماه توقّف كرده باشد، به گونه اى كه جمليان به بصره رفته باشند و پس از مصالحه و پيكار و زندانى شدن عثمان بن حنيف و بيرون كردن او از زندان، عثمان، اين راه طولانى را پيموده و در ربذه به امام عليه السلام پيوسته باشد؛ ليكن على عليه السلام از ربذه حركت كرد و هنگامى كه در ذو قار به انتظارِ رسيدنِ نيروهاى كوفه بود، عثمان بن حنيف بر او وارد شد.