تبلیغ در قرآن و سیرۀ معصومین (ع)

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى فسا
سال دفاع : 1376

چکیده :

(18)
تبلیغ در قرآن و سیرۀمعصومین (ع)

جانى‏پور، محمدرحیم

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى فسا
استاد راهنما: بهشتى، احمد
1376

در مطاوى آیات قرآن ‏کریم و روایات ‏معصومین (ع) نصوص قابل توجهى دربارۀچگونگى تبلیغ و روش‌هاى‏ دعوت مردم به اعمال صالح به چشم مى‏خورد. در این‏ پایان‏نامه پس از تعریف لغوى و اصطلاحى واژۀتبلیغ، نصوص مذکور شرح و بسط داده شده‏اند.

کلیدواژگان :