تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 4550
نگاهی به «تاريخ حديث شيعه از آغاز سده 14 هجری تا امروز»

نگاهی به «تاريخ حديث شيعه از آغاز سده 14 هجری تا امروز»

بررسی فراز و نشيب‌های «تاريخ حديث شيعه از آغاز سده چهاردهم هجری تا امروز» در كتابی با همين عنوان به كوشش مرتضی وفايی از سوی انتشارات دارالحديث منتشر شده است.

به گزارش راوی، اين اثر كه پنجمين جلد از مجموعه پنج جلدی «تاريخ حديث شيعه» به شمار می‌آيد، به صورت تفصيلی تاريخ حديث شيعه را در قرن چهاردهم و ربع قرن پانزدهم هجری بررسی كرده است.
در اين مجموعه، اطلاعات مربوط به حديث شيعه به ترتيب تاريخی گردآوری شده و مباحثی كه در هر دوره مورد توجه بوده‌اند، نظير شرايط اجتماعی ـ فرهنگی، حوزه‌های علمی ـ جغرافيايی، عالمان حديث‌پژوه، زمينه‌های فعاليت‌های حديثی، گونه‌های نگارش‌های حديثی، علوم حديث، اجازات مشايخ و مشايخ اجازه بررسی شده‌اند.
در بخشی از مقدمه اين كتاب آمده است: «حديث به عنوان پديده‌ای تاريخی، مورد هجوم شبهات تاريخی قرار گرفته است، شبهاتی كه نمی‌توان بدون مطالعه تاريخ حديث به آنها پاسخ داد. اين پديده همچنين در طول حيات خويش از بدو ظهور تاكنون فراز و نشيب‌های بسياری به خود ديده است كه شناخت اين مسير و ويژگی‌های آن را تاريخ حديث بر عهده دارد كه رشته‌ای واسط، ميان دو دانش حديث‌شناسی و تاريخ است.»
اين نوشتار در پنج فصل «مختصری از وضعيت فرهنگی ـ اجتماعی سده چهاردهم هجری»، «بررسی متون حديثی تحت عنوان‌های جوامع دينی، مسندنويسی، اربعين‌نگاری و متون دعا»، «علوم حديث»، «فعاليت‌های حديثی» و «مشايخ اجازات اين سده و بعضی از اجازه‌نامه‌ها و مجازان آنها» تدوين شده است.

كتاب «تاريخ حديث شيعه از آغاز تا سده چهاردهم هجری تا امروز» در شمارگان ۵۰۰۰ نسخه، ۳۱۶ صفحه و بهای ۳۵۰۰۰ ريال توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث وارد بازار نشر شد.

به گزارش راوی، اين اثر كه پنجمين جلد از مجموعه پنج جلدی «تاريخ حديث شيعه» به شمار می‌آيد، به صورت تفصيلی تاريخ حديث شيعه را در قرن چهاردهم و ربع قرن پانزدهم هجری بررسی كرده است.
در اين مجموعه، اطلاعات مربوط به حديث شيعه به ترتيب تاريخی گردآوری شده و مباحثی كه در هر دوره مورد توجه بوده‌اند، نظير شرايط اجتماعی ـ فرهنگی، حوزه‌های علمی ـ جغرافيايی، عالمان حديث‌پژوه، زمينه‌های فعاليت‌های حديثی، گونه‌های نگارش‌های حديثی، علوم حديث، اجازات مشايخ و مشايخ اجازه بررسی شده‌اند.
در بخشی از مقدمه اين كتاب آمده است: «حديث به عنوان پديده‌ای تاريخی، مورد هجوم شبهات تاريخی قرار گرفته است، شبهاتی كه نمی‌توان بدون مطالعه تاريخ حديث به آنها پاسخ داد. اين پديده همچنين در طول حيات خويش از بدو ظهور تاكنون فراز و نشيب‌های بسياری به خود ديده است كه شناخت اين مسير و ويژگی‌های آن را تاريخ حديث بر عهده دارد كه رشته‌ای واسط، ميان دو دانش حديث‌شناسی و تاريخ است.»
اين نوشتار در پنج فصل «مختصری از وضعيت فرهنگی ـ اجتماعی سده چهاردهم هجری»، «بررسی متون حديثی تحت عنوان‌های جوامع دينی، مسندنويسی، اربعين‌نگاری و متون دعا»، «علوم حديث»، «فعاليت‌های حديثی» و «مشايخ اجازات اين سده و بعضی از اجازه‌نامه‌ها و مجازان آنها» تدوين شده است.

كتاب «تاريخ حديث شيعه از آغاز تا سده چهاردهم هجری تا امروز» در شمارگان ۵۰۰۰ نسخه، ۳۱۶ صفحه و بهای ۳۵۰۰۰ ريال توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث وارد بازار نشر شد.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :