بشارت به ظهور مهدى (عج) در قرآن

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى اراك
سال دفاع : 1375

چکیده :

(۱۰)
بشارت به ظهور مهدى (عج) در قرآن

بهرامى، حسن

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى اراك
استاد راهنما: گرجیان، محمد مهدى
۱۳۷۵

مباحث اصلى این پایان نامه در سه بخش آمده است. در بخش اول با عنوان تاریخچه ى امام عصر (عج) از اوضاع سیاسى زمان تولد امام مهدى (عج), شهادت امام هادى (ع) و امام عسكرى (ع) و جز آن سخن رفته است. در بخش دوم تحت عنوان غیبت صغرا و كبرا, علت غیبت, نمونه هایى از غیبت پیامبران (ع) و اولیاء گذشته مورد بحث قرار گرفته است و بخش سوم با نام مهدى از نظر ادیان و مذاهب مختلف به بررسى آن امام در منابع زرتشتى, یهودى, مسیحى, هندو و نیز قرآن و روایات معصومین (ع) اختصاص دارد.

کلیدواژگان :