بررسی و تطبیق خطبه حضرت زهرا (س) با قرآن مجید

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد مرکزى
سال دفاع : 1380

چکیده :

(۸)
بررسی و تطبیق خطبۀحضرت زهرا (س)با قرآن مجید

امینى، مطهره

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد مرکزى
استاد راهنما: پورگل، محمدمهدى
۱۳۸۰

پایان‏نامه‌‏ىِ حاضر مشتمل بر شش فصل با این عنوان‏ها است: فصل اول: کلیات؛ فصل دوم، پیشینه‏ىِ پژوهش؛ فصل سوم، روش پژوهش؛ فصل چهارم، حضرت فاطمه (س)چرا خطبه خواند؟ فصل پنجم، بررسى کامل‏ترین متن خطبه‏ىِ حضرت زهرا (س)؛ فصل ششم: بررسى تطبیقى کلمات خطبه‏ىِ حضرت زهرا (س)با قرآن؛ فصل پنجم، پیشنهادها؛ فصل ششم، فهرست‏ها.

کلیدواژگان :