سیمای مدینة النبی (شیوه رفتار رسول خدا ص با مخالفان بر اساس قرآن و سیره)

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشکده اصول دین قم
سال دفاع : 1379

چکیده :

(۱۶)
سیمای مدینة النبی (شیوۀرفتار رسول خدا ص با مخالفان بر اساس قرآن و سیره)

نوعى، غلامرضا

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشکدۀاصول دین قم
استاد راهنما: معرفت، محمدهادى
۱۳۷۹

پایان‏نامۀحاضر در یک مقدمه و شش بخش سیماى حکومت پیامبراسلام (ص)را از لحاظ رفتار با مخالفان بررسى کرده ‏است. در مقدمه از مشروعیت و مقبولیت، آزادى، قانونمدارى، تسامح و تساهل، اقتدا به پیامبر (ص)، سیماى یثرب مرکز خلافت حکومت پیامبراسلام (ص)، منابع مورد استفاده (قرآن، سیره)و اقسام مخالفین پیامبر (ص)سخن رفته و موضوعات بخش‏هاى ششگانۀآن به این شرح است: بخش اول، حکومت پیامبر (ص)در مدینه: تعریف حکومت، عناصر سازندۀحکومت، ضرورت تشکیل حکومت در اسلام، دلایل تشکیل حکومت در اسلام، مشروعیت حکومت پیامبر (ص)، مخالفان تشکیل حکومت توسط پیامبر (ص)، دلایل تشکیل حکومت توسط پیامبر (ص)؛ بخش دوم، عدالت با مخالفان؛ بخش سوم، گفتگو با مخالفان: قرآن مکتب گفتگو، گفتگوى پیامبران با مخالفانشان، گفتگو با مخالفان در قاموس پیامبر (ص)، ابزارهاى گفتگوى پیامبر (ص)با مخالفان، شیوه‏هاى گفتگو (حکمت ـ استدلال، جدال به شیوۀبرتر، موعظۀحسنه)؛ بخش چهارم، تساهل و تسامح؛ بخش پنجم، قانون‏مدارى در رفتار با مخالفان؛ بخش ششم، آزادى عقیده: مفهوم عقیده و آزادى عقیده، بررسى آراى مخالفین و موافقین آزادى عقیده، دفاعى بودن جنگ‌هاى پیامبر، پذیرش جزیه غیر مسلمانان دلیل دیگرى بر آزادى عقیده، ارتداد، بررسى آیات ارتداد در قرآن، بررسى موارد ارتداد در عصر پیامبر(ص)

کلیدواژگان :