شیوه برخورد قرآن و اهل بیت با ادیان

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشکده اصول دین قم
سال دفاع : 1377

چکیده :

(18)
شیوه برخورد قرآن و اهل بیت با ادیان

فهیمى، موسى

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشکدۀاصول دین قم
استاد راهنما: محقق داماد، سید مصطفى
1377

این پژوهش در سه فصل شیوۀمواجهۀقرآن کریم و اهل‏بیت را با ادیان بررسى کرده ‏است: در فصل اول مفاهیم مندرج در عنوان تبیین شده ‏است؛ در فصل دوم از شیوه‏هاى مواجهۀقرآن با ادیان آسمانى سخن رفته ‏است و در فصل سوم اهل کتاب از دیدگاه روایات اهل‏بیت(ع)بررسى شده ‏است.

کلیدواژگان :