عدل خداوند در قرآن

پرسش :

چرا قرآن كريم براى بيان «عدل خداوند» نمى گويد : خدا عادل است ؛ بلكه مى گويد : خدا «ظالم نيست»؟پاسخ :

از آن جا كه گرفتارى ها و ناگوارى هايى كه در جهان ، گريبانگير انسان ها مى شوند براى بسيارى از مردم ، شبهه «ظلم» را تداعى مى كنند ، نفى «ظلم» از خداوند متعال ، به درايت ، نزديك تر و براى زدودن شبهه مخاطبان ، مفيدتر از اثبات عدالت براى اوست .

برخى نيز احتمال داده اند كه به كار نرفتن واژه «عدل» در مورد ذات پاك پروردگار در قرآن ، به خاطر آن است كه «عدل» ، گاه مفهوم «شرك» را مى رساند[۱]و خدا نخواسته است اين لفظ مشترك ، در مورد ذات پاكش به كار رود .[۲]


[۱]مانند : «ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ؛ سپس كسانى كه كافر شدند ، موجوداتى را هم طراز خدا قرار مى دهند» (انعام : آيه ۱).

[۲]پيام قرآن : ج ۴ ص ۴۰۳ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت