سن واداشتن کودک به نماز

پرسش :

روایات در مورد سن واداشتن کودک به نماز متفاوت است. چگونه می توان بین این احادیث جمع کرد؟پاسخ :

بى ترديد، كودك، پيش از بلوغ، تكليفى ندارد. از اين رو، فرمان دادن وى به نماز تنها براى تمرين و آموزش اوست. اختلافى كه درباره سنِّ واداشتن كودكان به نماز در روايات به چشم مى خورد، ناظر به تفاوت كودكان در رسيدن به سنّ رشد عقلى است، چنان كه در روايتى آمده است كه : «كودكان، هر گاه نماز را درك كنند، بِدان وا داشته مى شوند» . بر اين پايه، كودكانى كه در سال هاى پايين تر و زودتر از ديگر كودكان به قابليت و رشد عقلى لازم مى رسند، زودتر هم به نماز، وا داشته مى شوند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت