موضع محمد بن حنفیه در برابر حرکت امام حسین (ع)

پرسش :

محمد حنفیه در برابر حرکت امام حسین (ع) چه موضعی داشت؟پاسخ :

به گواهی روایات ، محمّد بن حنفیه، پیش از حرکت امام حسین علیه السلام به سوی مکه ، با ایشان دیدار کرده و به ایشان پیشنهادهایی ارائه داده است و پس از حضور امام علیه السلام در مکه نیز در پی پیوستن گروهی از خاندان امام علیه السلام به ایشان، وی به مکه رفته و در آن جا، بار دیگر با ایشان دیدار نموده و به ایشان اصرار کرده که از رفتن به کوفه، چشم بپوشد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت