پژوهشى در آیه تطهیر در قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مركزى
سال دفاع : 1370

چکیده :

(۳۰)
پژوهشى در آیه ى تطهیر در قرآن و حدیث

قادرى، سعید

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مركزى
استاد راهنما: حجتى، سید محمد باقر
۱۳۷۰

این پایان نامه در شرح و تفسیر آیه ى شریفه ى ((انما یریدالله لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا)) (احزاب ۳۳) است و مباحث ذیل را در بر دارد: شرح لغوى و تفسیرى آیه ى تطهیر, روایات و نظریات مختلف علما درباره ى آیه, نظریات علمأى كه آیه ى تطهیر را مختص زنان رسول خدا (ص) مى دانند, روایاتى كه آیه ى تطهیر را ویژه ى اهل بیت مى شمارند, اهل بیت در صحاح سته ى اهل سنت, روایت اهل سنت و مصادر آن در این زمینه.

کلیدواژگان :