آثار امر به معروف و نهى از منكر از دیدگاه قرآن و روایات

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : شناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى اراك
سال دفاع : 1372

چکیده :

(۹)
آثار امر به معروف و نهى از منكر از دیدگاه قرآن و روایات

مسعودى، محمد اسماعیل

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى اراك
استاد راهنما: دادخواه، عباسعلى
۱۳۷۲

مباحث این پایان نامه عبارتنداز: اهمیت و عظمت امر به معروف و نهى از منكر از دیدگاه آیات و روایات، آثار مثبت امر به معروف و نهى از منكر, آثار سلبى ترك امر به معروف و نهى از منكر و دگرگونى ارزشها در اثر عدم اهتمام به این فریضه.

کلیدواژگان :