نگرش نوین به مسائل زنان در کتاب و سنت

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : دکترای علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه تهران
سال دفاع : 1380

چکیده :

(7)
نگرش نوین به مسائل زنان در کتاب و سنت

علائی رحمانی، فاطمه

دکترای علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
استاد راهنما: حجتی، سیدمحمدباقر
1380

این رساله در هفت فصل با این مباحث تنظیم و تدوین شده است: فصل اول، زنان و دو نگرش متفاوت سنتی و نوین؛ فصل دوم، قضاوت زنان در فقه اسلامی؛ فصل سوم، افتا و مرجعیت زنان؛ فصل چهارم، بررسی حق طلاق؛ فصل پنجم، تمکین و نشوز؛ فصل ششم، حضانت کودکان از نگاه دین؛ فصل هفتم، میزان گسترۀولایت پدر در نکاح صغیره و بالغۀرشیده. در این پژوهش به مسائل روز زنان از نگاه آیات و روایات پرداخته شده است.

کلیدواژگان :