روايت عمر بن حنظله، مقبوله يا صحيحه؟

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر کلانتری

سال / شماره پیاپی / صفحه 167-184

چکیده :

از روايات مهمی که در مباحث کليدی فقه و اصول مانند تعادل و ترجيح، شهرت فتوائيه، اجتهاد و تقليد، . ولايت فقيه و... مورد استفاده قرار گرفته، روايتی است از عمر بن حنظله به نقل از امام صادق تعبير کرده اند و اين نشان می دهد سند « مقبوله » شمار فراوانی از عالمان فقه و اصول ازاين روايت، به « موثقه » يا دست کم « صحيحه » آن از نگاه ايشان فاقد اعتبار است، به گونه ای که نمی توان آن را دانست و حال آنکه شواهد و قراين گوناگون، دليل يا تأييدکنندۀ صحيحه يا موثقه بودن آن است و در اين صورت، می توان با اطمينان خاطر و بدون دغدغه، در مباحث فوق از آن بهره جست.

کلیدواژه‌های مقاله :مقبوله، صحيحه، عمر بن حنظله، وثاقت، اعتبار.