اعتبارسنجی روايت «حب علی حسنه لا تضر معها سيئه » در مصادر شيعه و سنی

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسن رستمی

سال / شماره پیاپی / صفحه 251-276

چکیده :

«حب علی حسنه لا تضر معها سيئه، وبغضه سيئه لا تنفع معها حسنه» روايت مستفيضی است که به سبب پيوند و ارتباط با عقايد و کلام شيعی، از اهميت والايی برخوردار است. پژوهش پيش رو بر آن است تا نخست سير نقل روايت را در ميان منابع و مصادر روايی شناسايی کند، سپس با دستيابی به اسناد و طرق گوناگون روايت و با کنکاشی رجالی، کيفيت سندی آن را مطالعه نمايد. بخش پايانی اين نوشتار به واکاوی مراد و مقصود روايت اختصاص يافته است که از رهگذر نقد و بررسی اقوال گوناگون به بيان برداشت ها و تأويلات مقبول و نامقبول از روايت می پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :حب علی(ع)، بغض علی(ع)، امامت، ولايت، نجات.