روان درمانی در پرتو قرآن کریم و سنت نبوی

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد الهیات و معارف‏اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، شمال
سال دفاع : 1374

چکیده :

(۱۲)
روان درمانی در پرتو قرآن کریم و سنت نبوی

کاظم‏پور، زهرا

کارشناسی ارشد الهیات و معارف‏اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، شمال
استاد راهنما: حجتی، سیدمحمدباقر
۱۳۷۴

مباحث این پایان‏ نامه عبارتند از: منابع قانونگذاری ‏در اسلام یعنی کتاب و سنت، دو نمونه از بیماریهای‏ روحی به نامهای بی‏خوابی و نگرانی که بوسیلۀ هدایت‏ سنت نبوی معالجه می ‏شوند، مراحل تکوین انسان از دیدگاه قرآن و سنت نبوی شامل قبل از تولد، تولد، شیرخوارگی، کودکی، بلوغ، جوانی، پیری، مرگ یا برزخ‏ و آخرت.

کلیدواژگان :