لزوم توجه به اثبات متن حديث قبل از ورود به فقه الحديث از ديدگاه شيخ حر عاملی در الفوائد الطوسيه

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی

سال / شماره پیاپی / صفحه 159-180

چکیده :

فقه‌ الحديث از ارزشمندترين علوم اسلامی است، زيرا حديث در اسلام، دومين منبع فراگيری دين محسوب می‌شود و بدون آشنايی با سنت نمی‌توان اسلام را شناخت. فقه‌ الحديث ما را با معنای متون احاديث آشنا می‌سازد، ولی مراجعه به متون احاديث، بدون توجه به مبانی لازم، امکان انحراف را در پی خواهد داشت. از اين‌ رو، تلاش‌های فراوانی از سوی علمای مسلمان برای تدوين قواعد و مبانی فهم صحيح از روايات صورت گرفته که علم اصول فقه، نشانگر بخشی از اين تلاش‌هاست. برخی از محققان حديث نيز در هنگام شرح روايات، روش و قواعدی به کار برده‌اند که استخراج آن‌ها می‌تواند ما را با شيوه‌، ضوابط و مبانی فقه‌ الحديث آشنا سازد. يکی از اين کتب، الفوائد الطوسيه از شيخ حر عاملی است. اين کتاب با عنايت به شخصيت علمی مؤلّف و تبيين و توضيح روايات مشکل، اهميت ويژه‌ای دارد و در آن، نکات و تحقيقات و دقت‌ها و نيز پاسخ شبهات و مغالطاتی وجود دارد که در کتب ديگر کمتر يافت می‌شود. يکی از مبانی مورد توجه شيخ حر در اين کتاب، اثبات متن حديث است. اين قاعده مهم‌ترين اصولی است که در فقه‌ الحديث بايد رعايت شود. در اين مقاله، با مطالعه اين کتاب به روش تحليلی‌ـ توصيفی، اين قاعده تبيين و موارد توجه شيخ حر به اين قاعده، استخراج و تبيين شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :فقه الحديث، حر عاملی، الفوائد الطوسيه، مبانی، اثبات متن.