بررسی حديث اصلاح‌طلبی امام حسين(ع)

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : سید ضیاءالدین علیا نسب

سال / شماره پیاپی / صفحه 95-110

چکیده :

در اين نوشتار حديث معروف منسوب به امام حسين(ع) «إنّما خَرجت لِطلب الاصلاح...» از اين جهت بررسی شده که آيا متن آن حاکی از قصد امام حسين(ع) برای اصلاح در دين است يا اصلاح در امت؟ نگارنده به اين نتيجه رسيده که اين حديث نه از حيث سندی اعتبار دارد و نه محتوای آن قابل پذيرش است و اگر کسی از لحاظ سندی تساهل کند و آن را بپذيرد، بايد بخش پايانی آن را که تأييد خلافت ابوبکر و عمر و عثمان است، نيز بپذيرد و يا آن قسمت را جعلی بداند، لکن در صورت پذيرش نيز اصلاح مطرح شده در حديث اصلاح در امت است نه اصلاح در دين.

کلیدواژه‌های مقاله :حديث اصلاح‌طلبی، امام حسين(ع)، اصلاح امت، اصلاح دين، انما خرجت.