بررسی و نقد سند و متن يک حديث تفسيری دربارۀ حروف مقطعۀ قرآن

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : مهدی اکبرنژاد

سال / شماره پیاپی / صفحه 165-178

چکیده :

يکی از موضوعات قرآنی که ديدگاه‌های مختلفی دربارۀ آن مطرح شده، حروف مقطعۀ قرآن کريم است. در تفسير اين حروف و اينکه منظور خداوند متعال از آن‌ها چه بوده، سخنان متفاوتی بيان شده است. در اين ميان، برخی از روايات به تفسير اين حروف پرداخته‌اند؛ از جمله اين روايات، حديثی است که در کتاب معانی الاخبار شيخ صدوق آمده که تمام حروف مقطعه را تفسير کرده است. از آنجا که اين حديث به عنوان منبع تفسيری در منابع بعد از ايشان و از جمله در تفاسير روايی فراوان مورد استناد واقع شده است و در جاهای مختلف از اين کتب به آن استناد شده، اين پرسش مطرح می‌شود که ميزان اعتبار و ارزش اين حديث چه اندازه است؟ و آيا می‌توان به عنوان يک منبع معتبر بر آن اعتماد کرد؟ در اين تحقيق، مشخص شده که حديث مذکور نه سند معتبری دارد و نه متن پذيرفتني؛ بنابراين در تفسير اين حروف نمی‌‌توان بر آن تکيه کرد.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن کريم، حروف مقطعه، حديث، تفسير و نقد سند.