تحلیلى بر معانى و مصادیق فتنه در قرآن و نهج البلاغه

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشكده اصول دین قم
سال دفاع : 1377

چکیده :

(18)
تحلیلى بر معانى و مصادیق فتنه در قرآن و نهج البلاغه

حیدرى، حاجیه

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشكده اصول دین قم
استاد راهنما: محمدى اصفهانى، عبدالله
1377

پژوهش حاضر در پنج بخش تدوین شده است. در بخش اول واژه ى فتنه و در بخش دوم چگونگى پیدایش فتنه در جامعه و آثار آن بررسى شده است. در این بخش ابزار, آثار و قربانیان فتنه معرفى گردیده است. بخش سوم به بررسى مصادیق فتنه از دیدگاه قرآن و بخش چهارم به معرفى مصادیق فتنه از منظر نهج البلاغه اختصاص دارد. بخش پنجم درباره ى راههاى پیشگیرى از وقوع فتنه و مقابله با آن است .

کلیدواژگان :