ناگفته‌هایی از تاریخ ابوطالب/ تحلیل گزارش تاریخی خرگوشی

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : سید نبیل حسنی
پديدآورنده : عبد الحسین طالعی

سال / شماره پیاپی / صفحه 62ـ72

چکیده :

نگارنده متن تاریخی ابوسعید عبدالملک خرگوشی (متوفی 407 قمری) در کتاب شرف المصطفی در مورد ابوطالب بن عبدالمطلب را تحلیل کرده و نتیجه می‌گیرد که بر اساس این گزارش، ابوطالب سومین فردی است که پس از حضرت علی و خدیجه اسلام را پذیرفته است. مقدمه‌ای کوتاه در مورد دخالت حاکمان در تاریخ اسلام و شرح حال کوتاه مؤلف در آغاز گفتار آمده است.

کلیدواژه‌های مقاله :خرگوشی، ابوسعید (متوفی407 قمری)؛ شرف المصطفی (کتاب)؛ ابوطالب بن عبدالمطلب - سیره؛ حسنی، نبیل- آثار؛ تاریخ اسلام- دخالت‌های حاکمان.