شیخ الأباطح في شعر الأُوردبادی

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : قیس بهجت عطار

سال / شماره پیاپی / صفحه 107ـ 119

چکیده :

ایمان ابوطالب بن عبدالمطلب در شعر شاعران عربی‌سرا جلوه‌ای بارز داشته، از جمله اشعار میرزا محمد علی اوردبادی (1312-1380 قمری) که در این گفتار، نقد و بررسی شده است. نویسنده، چند قطعه شعر از دفتر شعر مخطوط اوردبادی برگزیده و به شرح درونمایة آن از جنبه ادبی و محتوایی پرداخته است.

کلیدواژه‌های مقاله :ابوطالب بن عبدالمطلب- ایمان؛ ابوطالب بن عبدالمطلب – ادبیات عرب؛ اوردبادی، محمدعلی (1312-1380ق) – دفتر شعر (مخطوط)؛ ادبیات عرب – قرن چهاردهم.