مطالعه تطبیقی آیه هفتم سوره آل عمران، از دیدگاه آیات: علامه طباطبایی، جوادی آملی و ملکی میانجی

نشریه : سفینه - 46

نویسنده : پديدآورنده : محمّدامین تفضّلی

سال / شماره پیاپی / صفحه 41 ـ 59

چکیده :

آیة هفتم سورة آل عمران به مبحث مهمی ‌از مباحث علوم قرآنی اشاره دارد و مفسران غالباً در ذیل آن به بررسی محکم و متشابه می‌پردازند. آیة الله جوادی هم در تفسیر تسنیم بدان پرداخته است. و آراء و افکار خود را که غالبا وامدار المیزان است مطرح نموده و به شرح و بسط‌هایی پرداخته که این امر در برخی موارد، سبب بروز تضادهایی درون متنی شده است. در ادامه به بررسی دیدگاه‌های ایشان پرداخته تضاد‌های درونی آن را بیان نموده و آراء ایشان را با دیدی منصفانه توصیف و تحلیل می‌نماییم.

کلیدواژه‌های مقاله :تفسیر تسنیم (کتاب)؛ محکم؛ متشابه؛ تضاد؛ جوادی آملی، عبدالله؛ تأویل؛ راسخان در علم.