مبانی حجیت قرآن کریم در نظر مرحوم میرزا مهدی اصفهانی: معرفت عقل و علم

نشریه : سفینه - 46

نویسنده : پديدآورنده : محمد بیابانی اسکویی

سال / شماره پیاپی / صفحه 122ـ 147

چکیده :

در این گفتار، مطالبی از میرزا مهدی اصفهانی (1303- 1365 ق.) می‌خوانیم. اصفهانی بر این باور است که معرفت خدا و عقل و علم اساس قرآن است. البته مراد معرفت فطری است نه معرفت احاطی. هم چنین عقل را نوری الهی می‌دانید و معنای اصطلاحی فلسفی را برای آن قائل نیست. او علم را نیز از سنخ نور می‌داند نه از سنخ مفاهیم و تصورات. میرزای اصفهانی عقل و علم را مبنای اصلی عقیده به دین و حجیّت قرآن می‌داند.

کلیدواژه‌های مقاله :اصفهانی، میرزا مهدی (1303-1365 ق.)؛ قرآن- حجیّت؛ عقل- حجیّت؛ علم.