نخستین قرآن چاپ سربی و نخستین قرآن چاپ سنگی در ایران

نشریه : سفینه - 46

نویسنده : پديدآورنده : علی بوذری

سال / شماره پیاپی / صفحه 148ـ 164

چکیده :

این گفتار به معرفی دو قرآن مي‌پردازد، یکی چاپ شده در سال 1242ق. (1827م.)، که نخستین قرآن چاپ سربی در ایران است، و دیگری که منتشر شده در سال 1249ق. (1834م.)، که نه تنها اولین قرآن چاپ سنگی ایران، بلکه اولین کتاب چاپ شده به شیوۀ چاپ سنگی در ایران نیز هست. قرآن مذکور، پس از پژوهش­های بسیار و با وجود اختلاف نظرهای متعدد، به تازگی یافته شده است. این مقاله با مختصری دربارۀ کتاب­های چاپ سربی و سنگی همراه است تا جایگاه و اهمیت این دو نسخه معلوم گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن، ایران، چاپ سنگی، چاپ سربی.