تأملی در باب عنوان درايه الحديث

نشریه : حدیث پژوهی - 7

نویسنده : پديدآورنده : علیه رضاداد
أصدرها : سید کاظم طباطبایی

سال / شماره پیاپی / صفحه 55-66

چکیده :

ضرورت به کارگيری اصطلاحات و ادبيات يکسان در عرصۀ علوم اسلامی و به ويژه در حديث-شناسی، يکی از موضوعاتی است که دانشمندان مسلمان از آن غفلت کرده اند. در اين ميان، علم درايه الحديث با نام های گوناگونی نظير «اصول الحديث»، «مصطلح الحديث» و «قواعد الحديث» شناخته شده است. اين عناوين بيشتر در ميان کتاب‌های عامّه رواج داشته، و منابع شيعی بيشتر اصطلاح درايه الحديث را به کار گرفته اند. آنچه در اين مقاله مورد بررسی قرار گرفته، به طور عمده پيرامون اين محورهاست: نخست اينکه موضوع علم درايه الحديث با توجه به آثار نگاشته شده در اين علم چيست؟ کدام عنوان برای معرفی اين علم مناسب تر است؟ آيا واضع اصطلاح درايه الحديث، شهيد ثانی است يا وی اين اصطلاح را از ديگران وام گرفته است؟ مقالۀ حاضر با هدف پاسخ به پرسش های فوق سامان يافته است و در نتيجه معلوم می شود که موضوع اين علم سند حديث است؛ شهيد ثانی برخلاف آنچه مشهور است، واضع اين عنوان نيست و در نهايت عنوان مناسب برای اين علم را «مصطلح الحديث» معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌های مقاله :علم الحدیث(حدیث شناسی)، درایة الحدیث، مصطلح الحدیث، زین الدین بن علی ملقّب به شهید ثانی.