حجيت سنت از ديدگاه محمود ابوريه

نشریه : حدیث پژوهی - 7

نویسنده : پديدآورنده : محمدابراهيم روشن ضمير
پديدآورنده : مهدی عبادی

سال / شماره پیاپی / صفحه 85-104

چکیده :

يکی از کسانی که ديدگاه هايش درباره سنت، در جهان اسلام مناقشات زيادی به پا کرده، محمود ابوريه است. او در کتاب اضواء علی السنه المحمديه، به طرح مباحثی پرداخت که بر حديث پژوهان اهل سنت گران آمد، و او را به سنت ستيزی متهم کردند. در برابر، ديدگاه های او درباره جوامع حديثی اهل سنت، در جهان تشيع به ويژه در ايران، به شدت مورد استقبال قرار گرفت. در اين نوشتار بر آنيم با بررسی ديدگاه های ابوريه درباره سنت، اين واقعيت را نشان دهيم که هر چند ابوريه به طور صريح به رويارويی با سنت نپرداخته و برخی ديدگاه های او در نقد احاديث موجود در جوامع روايی اهل سنت، نشان از حقيقت دارد و از اين رو، ما اتهام او به سنت ستيزی را نمی پذيريم، نبايد اين امتياز، ما را از توجه به لايه های پنهان ديدگاه های وی و پيامدهای سوء آن ها غافل کند. او در مواردی به گونه ای درباره سنت سخن گفته است که نتيجه ای جز انکار سنت ندارد و پذيرش ديدگاه های او، بنيان سنت را از بن دچار تزلزل می کند؛ هر چند اين سخنان را به هدف نقد منابع حديثی موجود اهل سنت ـ نه انکار حجيت سنت ـ بيان کرده باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :حجیت سنت، نقدِ حديث، ابوريه.