بررسی پديده «زياده و نقيصه» در روايات

نشریه : حدیث پژوهی - 7

نویسنده : پديدآورنده : سید علی دلبری
پديدآورنده : رضا حق پناه

سال / شماره پیاپی / صفحه 131-162

چکیده :

«زياده و نقيصه» در روايات، به معنای افزوده شدن يا کاستن چيزی از آن، يکی از آفت های راه‌يافته در احاديث است که تشخيص و توجه به پيامدهای نامطلوب آن، پژوهش همه‌جانبه‌ای را می‌طلبد. محدّثان همواره به اين آسيب توجه کرده و يکی از مقدمات استفاده از احاديث را پالايش حديث از اين پديده دانسته‌اند، زيرا اندک تغيير و زيادی و کاستی در حديث، ما را در رسيدن به مقصود اصلی معصوم ناکام می‌گذارد؛ از اين رو، توجه به آسيب «زياده و نقيصه» از اهميت به سزايی برخوردار است. نوشتار حاضر، با روش توصيفی‌ـ تحليلی به هدف بررسی اين پديده، بيان گونه‌ها، عوامل و پيامدهای آن در احاديث نگاشته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :آسيب‏شناسي روايات، علل الحديث، زياده و نقيصه در روايات، مزيد.