بررسی تحليلی حديث «سلمان منّا اهل ‌البيت»

نشریه : حدیث پژوهی - 7

نویسنده : پديدآورنده : حمیدرضا بصیری
پديدآورنده : روح الله شفیعی

سال / شماره پیاپی / صفحه 163-210

چکیده :

پرسش کليدی اين پژوهش، امکان درآمدن حقيقی مؤمنان به جرگه اهل‌بيت است. اين پژوهش، بررسی دلالتی و سندی حديث «سلمان منّا اهل‌البيت» را در پرتو دانش حديث شيعه، رهيافتی مناسب به ‌سوی پاسخ علمی به اين پرسش می‌داند و نشان می‌دهد تعبير «سلمان منّا اهل‌البيت» در دانش حديث شيعه، دست‌کم بخش مشترک چند حديث است که همگی با کاربرد «اهل‌البيت» در قرآن، پيوندی کامل دارند. اين تعبير، از نظر واژگانی دارای توا‌تر است. سند مجموعه احاديثی که اين تعبير در آن ها به‌کار رفته‌است، طيف کاملی شامل ضعيف، موثّق، حسن و صحيح را تشکيل می‌دهند. با اين‌ همه، می‌توان مجموعه احاديثی که اين تعبير در آن‌ها به‌ کار رفته را از نظر سندی، صحيح و از نظر دلالتی، محکم به‌ شمار آورد. اين نوشتار، نشان می‌دهد رويکرد پيشوايان شيعه به امکان پيوستن مؤمنان به اهل ‌بيت ، اثباتی و ملاک‌محور است. همچنين، کانون ملاک‌های مورد نظر پيشوايان شيعه و مهم‌ترين عنصر قرارگيری سلمان در دايره اهل‌بيت ، دانش ويژه اوست؛ دانشی که قدر متيقّن آن، آگاهی از اديان گذشته است.

کلیدواژه‌های مقاله :سلمان، اهل‌البیت، فقه‌الحدیث، بررسی دلالتی، بررسی سندی.