شهيد ثانی، رجالی بزرگ شيعه

نشریه : حدیث پژوهی - 7

نویسنده : پديدآورنده : فتحیه فتاحی زاده

سال / شماره پیاپی / صفحه 211-234

چکیده :

زين الدين بن علی عاملی(م 965) معروف به شهيد ثانی از رجاليان بزرگ شيعه در دوره متأخر است. آرای رجالی اين دانشمند را می‌توان در تعليقات ارزشمند او بر کتاب خلاصه الاقوال علامه حلی جست وجو کرد. وی از پژوهشگران برجسته اخبار، و در دو عرصه رجال و حديث صاحب نظر بوده است. در بررسی حال راويان، استقلال رأی عالمانه شهيد ثانی مشهود است. شهيد ثانی از ناقدان برجسته رجال است که با احتياط و دقت نظر، روايات و راويان را مورد بررسی قرار داده است. ايشان گاه جنبه های جرح و ضعف راويان را بر تعديل و تقويت آنان مقدم دانسته است. سندمحوری، سخت-گيری در توثيق راويان و کم توجهی به قرائن صحت حديث، نمونه هايی از اين مواضع سخت گيرانه است؛ البته در تعديل اين ديدگاه نبايد از انديشه هايی همانند توجه به وثاقت اصحاب اجماع و نيز مشايخ اجازه و يا عدم اشتراط ايمان و ضبط غفلت کرد. به هر حال، در نظر داشتن همه جنبه های فکری اين رجالی بزرگ ما را به داوری منصفانه در اين باره رهنمون می‌سازد.

کلیدواژه‌های مقاله :شهيد ثاني، نقد رجال، روش شناسي، ‌ قول جارح.