تاريخ : دوشنبه 1394/9/16
کد خبر: 47179
۲۵ توصیه رهبر انقلاب به دانشجویان

۲۵ توصیه رهبر انقلاب به دانشجویان

مرور توصیه‌های مطرح‌شده در دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب در روز شانزدهم مردادماه ۱۳۹۱

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در این محصول، به مرور توصیه‌های مطرح‌شده در دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب در روز شانزدهم مردادماه ۱۳۹۱ پرداخته است.

۰۱

نیروی جوانی خود را كشف كنید

۰۲

با قرآن و نوشتجات شهید مطهری و دیگر فضلا، معرفت دینیتان را بالا ببرید

۰۳

شرح صدر سیاسی داشته باشید

۰۴

باا قشار مختلف جامعه درا رتباط باشید

۰۵

نظرات خود را به دستگاه ها ارائه كنید و موضع گیری كنید

۰۶

از قول بدون علم بپرهیزید

۰۷

بدنبال قله های علمی باشید

۰۸

نسبت به ا وضاع كشور نقد مستمر و منصفانه داشته باشید

۰۹

مراقب نگاه های سوسیالیستی و ماركسیستی باشید

۱۰

ا یده اقتصاد مقاومتی را تبیین كنید

۱۱

با تشكل های دانشجویی جهانا سلام ارتباط  داشته باشید

۱۲

جریان دانشجویی موضعا نتقادی خودش را حفظ كند

۱۳

به اوضاع كشور نگاه مستفسرانه داشته باشید

۱۴

اعلام نظر كارشناسی متفاوت با رهبری، مخالفت با رهبری به حساب نیاید

۱۵

محیط دانشگاه باید پاكیزه و معنوی باشد

۱۶

كانون های تصمیم و اقدام تشكیل دهید

۱۷

مراقب رقابت بر سر پست و مقام باشید

۱۸

در مسائل اجتماعی موضع گیری كنید

۱۹

امید را  در خود زنده نگه دارید

۲۰

در تصمیمات مصلحتها را  در نظر بگیرید

۲۱

سقف معرفت خود را سایتها و روزنامه ها قرار ندهید

۲۲

آرمانگرایی را با پرخاشگری ا شتباه نگیریم

۲۳

ا ز تصمیمات نسنجیده پرهیز كنید

۲۴

آرمانگرایی را در دانشگاه زنده نگه دارید

۲۵

در تصمیم گیری ها مطالعه عالمانه داشته باشید

منبع :khamenei.ir
خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :