سيف منتضي شرح حديث امام رضا (ع) (شرح حديث عمران صابى) - صفحه 235

سيف منتضى شرح حديث امام رضا عليه السلام (شرح حديث عمران صابى)

محمد بن ابوالقاسم خويى (قرن 13 ق)

تحقيق : على صدرايى خويى

درآمد

بخش مهمى از روايات صادره از اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام ، مربوط به مباحث توحيدى و مسائل اعتقادى است. بحث در مسئله توحيد همواره پيچيده و فهم آن براى صاحبان نبوغ ـ تا چه رسد به مردمان عادى ـ دشوار بوده است. به همين دليل روايات موجود در اين باب از روايات سخت و صعب الفهم مى باشد. حديث زينب عطّاره كه از حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده و حديث رأس الجالوت و حديث مفضَّل كه از امام صادق عليه السلام نقل نموده ، از اين قبيل روايات هستند. يكى ديگر از اين روايات، حديث معروف به «حديث عمران صابى» است كه از اختر هشتم فلك هدايت و ولايت امام رضا عليه السلام روايت شده است. در اين اثر ، شرحى پارسى بر اين حديث تقديم ارباب نظر مى گردد.

مؤلف

مؤلف اين اثر ـ آن چنان كه در مقدمه، نام خود را عنوان نموده ـ محمد بن ابو القاسم آذرى خويى است. آگاهى ما در باره وى به همين اثر

صفحه از 350