امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و سنت

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران، شمال

چکیده :

(۸)
امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و سنت

خندان سیما، الهه

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، شمال

این پژوهش در هشت بخش با عناوین ذیل تدویل‏ شده‌ است؛ تعریف امر به معروف و نهى از منکر، اهمیت‏ آن، پیشینۀآن در ادیان و جوامع گذشته، زیان ترک آن، دامنۀآن، آثار آن، موانع آن و بالاخره امر به معروف و نهى از منکر از دیدگاه روان ‏شناسى.

کلیدواژگان :