امر به معروف و نهى از منكر از دیدگاه آیات و روایات

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : سطح 3 حوزه علمیه
مرکز آموزشی : كمیته ارزشیابى تحصیلات حوزوى خراسان
سال دفاع : 1375

چکیده :

(۱۱)
امر به معروف و نهى از منكر از دیدگاه آیات و روایات

انصارى فرد، محمد

مقطع : سطح ۳ حوزه علمیه
مرکز آموزشی: كمیته ارزشیابى تحصیلات حوزوى خراسان
استاد راهنما: احمدى جمال آبادى، سید مهدى
۱۳۷۵
تعداد صفحات : ۱۲۰
کلید واژه: امر به معروف و نهى از منكر، خشونت.

چکیده: اسلام به قدرى دو فریضه امر به معروف و نهى از منكر را بزرگ شمرده است كه شخصیت و ارزش هر ملتى را مرهون مبارزه با مفاسد مى داند تا آنجا كه اگر افرادى از این اصل مهم و مسلم در اثر سستى و تنبلى و یا به علل دیگر غفلت بنمایند، به فرموده حضرت على(علیه السلام) مردگان زنده نما مى باشند. پژوهش حاضر، به بررسى این دو فریضه از دیدگاه آیات قرآن و روایات معصومین(علیهم السلام)پرداخته است
. این رساله، بدون فصل بندى، مباحث خود را ذیل این عناوین ارائه نموده است
: اهمیت امر به معروف و نهى از منكر (از دیدگاه قرآن و روایات و از نظر فقهى و فقها و فرقه هاى مسلمان)، شرایط و مراتب امر به معروف و نهى از منكر، آثار و پیامدهاى فردى و اجتماعى این دو فریضه، مصادیق امر به معروف و نهى از منكر، و تفاوت این دو با اعمال خشونت و هرج و مرج.

کلیدواژگان :