تاريخ: پنج شنبه 1392/6/28

طرد نکردن دیگران به بهانه عیوبشان

طرد نکردن دیگران به بهانه عیوبشان