مراعات حق پروردگار و تقوا

مراعات حق پروردگار و تقوا