اقسام تحريف قرآن

پرسش :

تحریف قرآن چه انواعی دارد؟پاسخ :

تحريف بر دو قسم معنوى و لفظى است. در تحريف معنوى - يا تفسير به رأىِ غلط[۱]- محرِّف ، بدون دخل و تصرف در الفاظ قرآن، آنها را بر اساس آراى شخصى خود و براى تقويت ديدگاه خود تفسير مى كند و در حقيقت، نگرش خود را بر قرآن تحميل مى كند و معنايى مخالف مراد جدّى خداوند به دست مى دهد.

اما تحريف لفظى ، به معناى دخل و تصرف در ساختار الفاظ و عبارت هاى قرآن است و به سه گونه تقسيم مى شود :

۱. تحريف از طريق فزونى؛ يعنى محرِّف ، آيه يا سوره اى را از پيش خود ساخته و بر قرآن افزوده باشد.

۲. تحريف از طريق كاستى؛ يعنى محرِّف ، بخشى از كلمات، آيات يا سوره هاى قرآن را از آن حذف كرده باشد.[۲]

امّا تحريف از طريق تبديل و جايگزينى، مانند تغيير كلمه «أبَوا» به «أتَوا» يا دگرگونى عبارتى به عبارت ديگر و مانند اينها ، در واقع ، تركيبى از دو گونه كاستى و فزونى است.

۳. تحريف از طريق جابه جايى؛ يعنى محرِّف، كلمات يا عبارتى را جا به جا نمايد تا معنايى متفاوت از آن بگيرد.


[۱]ر.ك: البيان: ص‏۱۹۷؛ نزاهت قرآن از تحريف: ص ۱۸ - ۱۹.

[۲]البيان، خويى : ص ۲۰۰.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت