روش شناسی تفسیر معصومین (ع)

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآنى و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه علوم اسلامى رضوى مشهد
سال دفاع : 1379

چکیده :

(32)
روش شناسی تفسیر معصومین (ع)

رستمى، على اکبر

کارشناسى ارشد علوم قرآنى و حدیث
دانشگاه علوم اسلامى رضوى مشهد
استاد راهنما: معرفت، محمد هادى
استاد مشاور: الهى خراسانى، على اکبر

خلاصه: وجود پیوندى ریشه‏دار و ناگسستنى، میان قرآن و همتایان معصوم و بى‏مانندش، که از حدیث زرین «ثقلین» و ده‏ها روایت دیگر برمى‏آید، بایسته بودن مطالعه ژرف و تحلیل‏گونۀسخنان تفسیرى آن بزرگواران را براى تفسیر پژوهان، به منظور انجام دادن تفسیر مطمئن و استوار از قرآن کریم، آشکار ساخته است.لیکن، بى‌گمان، بهره‏مندى روشمند و درست از روایات تفسیرى ـ که گفته‏هاى تفسیرى معصومان (ع) را در آن باید جستجو نمود ـ از یک سو نیازمند آگاهى از آسیب‏ها و آفاتى است که سوگمندانه سبب شده است تا در گذر زمان و حوادث، ناراستى‏هایى در دو حوزۀ«سند» و «متن»، با سخنان روشنگرانۀمفسران حقیقى قرآن، آمیخته شود که شناخت این آسیب‏ها با راهکارهاى درمان آن، نخستین گام براى بهره‏گیرى از آن در تفسیر است.از سویى دیگر، شناخت روش‌هاى گوناگون معصومان (ع) در ارائۀتفسیرى استوار و روزآمد، از رهگذر بررسى عمیق نمونه‏هاى فراوانى از تفسیرهاى آنان، گام مهم دیگرى است، که در کنار گام نخست، پیش نیازى بایسته براى بهره‏مندى از این روایات در تفسیر به شمار مى‏آید.در این راستا، رسالۀحاضر چگونگى جایگاه و نقش روایات تفسیرى در تفسیر و آسیب‌شناسى و روش‌شناسى آن را به بحث نهاده و پیش از آن، پیوند معصومان (ع) با قرآن را در فصلى کوتاه، عنوان کرده است.

کلیدواژگان :