تفسیر سعید بن جبیر و نقش آن در تطور تفسیر

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه قم
سال دفاع : 1378

چکیده :

(35)
تفسیر سعید بن جبیر و نقش آن در تطور تفسیر

ترندک، جواد

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم
استاد راهنما: مهدوى راد، محمدعلى
1378

این پایان‏نامه در سه بخش به معرفى سعید بن‏جبیر و تفسیر او و نیز گردآورى روایات تفسیر وى پرداخته‏است: بخش اول، سعید بن‏جبیر: زندگانى و حیات علمى او، عصرى که در آن مى‏زیست؛ بخش دوم، تفسیرنگارى و روش تفسیرى سعید: تفسیرنگارى از آغاز تا عصر سعید، روش سعید در تفسیر؛ بخش سوم، تفسیر سعید بن‏جبیر. این بخش که بیشتر حجم پایان‏نامه را به خود اختصاص داده، حاوى روایات تفسیرى سعید بن‏جبیر است.

کلیدواژگان :