تفسیر عکرمه و نقش آن در تطور حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه قم
سال دفاع : 1379

چکیده :

(36)
تفسیر عکرمه و نقش آن در تطور حدیث

علمى حسینى، سیدمهدى

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم
استاد راهنما: شاکر، محمدکاظم
1379

پایان‏نامه حاضر به گردآورى و معرفى تفسیر عکرمه و زندگى او پرداخته ‏است و مشتمل بر سه بخش است: بخش اول در معرفى زندگى و عصر عکرمه است و در آن این موضوعات بررسى شده ‏است: دوران حیات، استادان، شاگردان، آثار علمى، اقوال موافق و مخالف درباره شخصیت عکرمه، شرایط سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و علمى عصر او؛ بخش دوم به روش‏شناسى تفسیر عکرمه اختصاص دارد و در آن از این موضوعات سخن رفته ‏است: سرگذشت تفسیر تا زمان عکرمه، روش‏هاى تفسیر از آغاز تا زمان تابعان، روش عکرمه در تفسیر؛ در بخش سوم کلیه روایات تفسیرى عکرمه به ترتیب مصحف آورده‏ شده ‏است. شمار این روایات 1901 است.

کلیدواژگان :