شناسایی و بررسی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التأویل

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه قم
سال دفاع : 1378

چکیده :

(39)
شناسایی و بررسی تفسیر انوار التنزیل و اسرارالتأویل

سید موسوى، سید ابوالفضل

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم
استاد راهنما: پهلوان، منصور
1378

این پژوهش در دو بخش با این موضوعات تنظیم و تدوین ‏شده ‏است: بخش اول، آشنایى کلى با بیضاوى و تفسیر او: زندگانى بیضاوى، شناسایى اجمالى تفسیر انوارالتنزیل و اسرارالتأویل؛ بخش دوم، شناسایى تحلیلى تفسیر بیضاوى: ساختار تفسیر، مباحث کلامى، مسائل فقهى، جایگاه نقل در تفسیر،..

کلیدواژگان :