تأویل و جایگاه اهل بیت علیهم السلام در تأویل قرآن کریم

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه تهران
سال دفاع : 1378

چکیده :

(40)
تأویل و جایگاه اهل بیت (علیهم السلام) در تأویل قرآن کریم

عینى زاده(موحد)، محمد

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
استاد راهنما: شیرازى، آیت‏الله زاده
1378

این تحقیق شامل پنج فصل است: در فصل اول، سخنى دربارۀفهم قرآن کریم و در فصل دوم، بررسى حوزۀمعنایى واژۀتأویل در لغت و کاربرد آمده است. فصل سوم به بررسى حوزۀمعنایى تأویل در قرآن کریم اختصاص دارد و فصل چهارم، در مورد تأویل در روایات اهل‏بیت (ع) است. در فصل پنجم، نتایج تحقیق گزارش شده است.

کلیدواژگان :